facebook tracking
Produktutveckling, kvalité – Vikariat / Product development, quality - Temporary

Produktutveckling, kvalité – Vikariat / Product development, quality - Temporary

Please scroll down for english!  

Gotlands Bryggeri är ett av Sveriges främsta bryggerier, där kvalité, innovation och smaker står i fokus, något som genomsyrar varje led inom företaget.  Vi strävar efter att ständigt utvecklas och bli bättre, hitta nya vägar samt växa som team och som företag.

De kommande åren går vi in i en ny, spännande fas där vi bygger ett nytt bryggeri på Gotland, vi står därav inför en tillväxtresa med fokus på att bevara våra produkters kvalité. Gotlands Bryggeri består idag av elva medarbetare varav fem jobbar i bryggeriet.

Arbetsbeskrivning

Rollens syfte är att ansvara för utvecklingen av nya produkter för Gotlands Bryggeri, säkerställa innovation från val av råvara till färdigvara. Rollen innefattar också ett kvalitetsansvar, vilket innebär att ren och rätt smak för att Gotlands Bryggeris produkter upprätthåller god kvalitet enligt de metoder och processer som är satta.

Huvudsakliga Ansvarsområden

 • Utföra arbetsuppgifter inom produktion som uppstår i samband med produktutveckling
 • Sourcing av råvaror
 • Säkerställa att produktionsprocessen flyter på som den skall
 • Ansvara för brygdforum som både innehåller medlemmar från produktion och marknad
 • Arbeta nära marknadsavdelning i syfte att hitta trender och öka produktförståelse
 • Ansvara för att flöden och rutiner kring kvalité efterlevs
 • Säkerställa att Gotlands Bryggeris produkter håller den standard och kvalité som är satt
 • Utföra arbetsuppgifter som uppstår i samband med lagen om livsmedelssäkerhet
 • Agera platschefens högra hand
 • Löpande arbetspass i produktionen vid behov och för delaktighet
 • Följa satta rutiner och flöden
 • Uppgifter i samband med olika certifieringar
 • Delaktig i Gotlands Bryggeris utveckling & förbättringsarbete
 • Följa ”välkommen in” och agera enligt policy & rutiner när bryggeriet får besök

Kravprofil

 • Avslutad bryggmäster utbildning som exempel Doemens, VLB, Weihenstephan eller godtagbar liknande teknisk utbildning, gärna med inriktning livsmedelsproduktion
 • Utbildning kvalité och miljö inom livsmedelsproduktion meriterande
 • 3–5 års arbetslivserfarenhet inom tillverkningsbranschen. Livsmedelsindustrin eller dryckesindustrin är meriterande
 • God kunskap om styrsystem som hanterar produktion
 • God förståelse för Officepaketet, främst Excel
 • Erfarenhet av att arbeta i Movex är meriterande
 • God förståelse för hur ett livsmedelsproducerande företag fungerar
 • Gott tekniskt kunnande och gärna en förståelse för den kemiska processen i ett bryggeri och för tekniskt underhållsarbete
 • Det är ett krav att du kan behärska svenska och/eller engelska
 • Körkort är ett krav, meriterande med truckkort

Personliga egenskaper

Som person tar du ansvar för uppgifter, strukturerar och driver processer vidare. Du fokuserar på styrkor och tillgångar för att skapa förutsättningar till handlingskraft och tilltro för att hantera framtida utmaningar. Du planerar, prioriterar, organiserar och genomför aktiviteter på ett, för verksamheten, effektivt sätt. Kreativitet finner du naturligt genom att hitta på nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du utför när så krävs ett grundligt och detaljerat arbete för att nå ett mycket bra resultat. Slutligen jobbar du städning för att nå mål samt bibehålla kvalitetsstandard för Gotlands Bryggeri.

Din ansökan

Vi tar tacksamt emot ditt CV samt personliga brev där du beskriver dina kompetenser, erfarenheter och resultat på ett utförligt sätt. Vi kommer att gå igenom ansökningarna efter hand och intervjuer kommer ske löpande.  

Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att slutkandidater efter sitt godkännande kommer att omfattas av en bakgrundskontroll.

Samtliga tjänster på Gotlandsbryggeri omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. De avtal vi går under är Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Livsmedelsarbetareförbundet.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 
Tillträdesdag: 1 november 
Varaktighet/arbetstid: vikariat ca 1 år/heltid 
Placeringsort: Visby, Gotland
För mer information om tjänsten: Johannes Obermeier Bryggmästare och Platschef, +46 76-815 8040. 
För mer information om rekryteringsprocessen: Victoria Blomquist HR-specialist, rekrytering, tel: 08 128 91 702

Välkommen in!


Gotland Brewery is one of Sweden's foremost breweries, where quality, innovation and flavour are the main focus and this permeates at every stage of the company.  We strive to constantly develop and improve, find new ways and grow as a team and as a company.

In the coming years we are entering a new, exciting phase where we are building a new brewery on the island of Gotland. Hence we are facing an expansion phase with focus on preserving our products’ quality. Gotlands Brewery consists of eleven employees, whereof five work in the brewery.

Job Description

The purpose of this position is responsibility for the development of new products and ensuring innovation from the choice of raw material to finished product. The role also includes a quality responsibility, where the consistent and pure taste of Gotlands Brewery’s products maintain an excellent quality according to our set methods and processes.

Main areas of responsibility

 • Perform tasks in the production process in connection with product development
 • Sourcing of raw materials
 • Ensure that the production process flows accordingly
 • Responsible for the brew forum consisting of members from production and marketing
 • Work closely with the marketing department in discovering trends and increase product understanding
 • Responsible for ensuring that processes and routines regarding quality are complied with
 • Ensure that Gotlands Brewery products maintain an established standard and quality
 • Perform tasks arising in connection with laws pertaining the Food & Safety Act
 • Act as a right-hand to the site manager
 • Continuous work shift in production if required
 • Follow set routines and processes
 • Perform tasks associated with different certifications
 • Participate in Gotlands Brewery's development and improvement work
 • Follow our value "Welcome in" and act accordingly to policy & procedures when the brewery receives visits

Job Specification

 • Completed brewmaster degree from example Doemens, VLB, Weihenstephan or an acceptable similar technical training, preferably with focus on food production.
 • Quality and environment education in food production a merit
 • 3 – 5 years of work experience within the manufacturing sector. The food or beverage industry is meritorious
 • Good knowledge of control systems that manage production.
 • Good understanding of the Office program mainly Excel. Experience of working in Movex is meritorious.
 • Good understanding of how a food producing company works
 • Good technical knowledge for technical maintenance work and preferably an understanding of the chemical process in a brewery
 • It is a requirement that you can communicate in Swedish and/or English
 • Driving licence is a requirement, meritorious with truck license 

Personal characteristics

As a person, you take responsibility for tasks and structures and steer processes forward. You focus on strengths and assets to create conditions with confidence in dealing with future challenges. You prioritise, organise and carry out activities effectively in accordance to an operational manner. Creativity comes naturally in how you find new approaches to work-related issues. You perform when required in a thorough and detailed manner to achieve good results. Hence you can maintain a realistic perspective in stressful situations focusing on that which is most relevant. Lastly you are goal oriented and am aware of the quality standard of Gotlands Brewery.

Your application

We would appreciate it if you can send us your CV and personal letter where you describe your competencies, experiences and results in a comprehensive way. We will evaluate the applications accordingly and interviews will be held on an ongoing basis.

In order to maintain a high standard of quality in our recruitment processes, we want to draw to your attention the following: a background control will be conducted of the final candidates in accordance to their permission.

All positions at Gotlands Brewery are covered by the collective agreement, which covers important aspects such as  contractual terms regarding annual leave days, fair wage, pension, sick leave etc. We fall under the following labour unions: ”Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Livsmedelsarbetareförbundet”.

Last day for applications: 31 August 2019 
Date of entry: 1 November 
Duration/Working hours: Temporary/full-time 
Placement: Visby, Gotland 
For more information regarding the job: Johannes Obermeier brewmaster and site manager, + 46 76-815 8040. 
For more information about the recruitment process: Victoria Blomquist HR-Specialist, recruitment, Tel: 08 128 91 702

Welcome!

Apply here

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Visby

St:Hansgatan 47
621 56 Visby Vägbeskrivning

Vårt erbjudande


Det finns många anledningar till varför våra anställda trivs på jobbet. Alla är dock rörande överens om att detta är vad Spendrups erbjuder Dig som anställd: 

 • ETT PERSONLIGT BRYGGERI

  Vi är och förblir ett familjebryggeri där alla strävar efter att vara ärliga, närvarande och äkta i våra relationer och i vårt arbete. Det innebär att vi har vi ett öppet förhållningssätt, är lyhörda och välkomnar andra in i vår värld. Tillsammans skapar och bevarar vi en familjekänsla som kännetecknas av gemenskap och delaktighet.

 • UTMANING

  Med vår moderna anläggning och duktiga medarbetare skapar vi inte bara en svensk dryckeskultur, vi utvecklar och utmanar den. Vi är ständigt i rörelse och för oss är stillestånd detsamma som tillbakagång. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med utmanande och varierande arbetsuppgifter och med en tydlig process för mål och prestation.

 • ANSVAR

  Vi tror på den egna förmågan samt att ta eget ansvar för sitt handlande som en avgörande del i utvecklingen av våra medarbetare och verksamhet. Vi delegerar ansvar och befogenheter så långt som möjligt och vår ledningsfilosofi betonar vikten av att skapa arbetsglädje och motivation genom att stimulera alla att ta i anspråk hela sin kompetens, kunnande och ambition i sitt arbete.

Arbetsplats och kultur

Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass.

Som anställd på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.

Jobbar du redan på Spendrups?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@spendrups.se
 • Elisabeth Zitoun
 • Evelina Hellberg
 • Fredrik Öbom
 • Hans Lindgren
 • Karin Åhman
 • Karin Eriksson
 • Markus Nordvall
 • Matilda Persson
 • Patrik Söderström
 • Peter Berg
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor